First Baptist Church of Weldon

Celebrating 152 years

Sunday Services @ 9:30 & 11:00am

10 NOV 2019
10 NOV 2019
10 NOV 2019
14 NOV 2019